ทางทีมงานผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้โปรแกรม Library2000 ทีมงานผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ   |    โปรแกรมการใช้งานห้องสมุด Library2000 นี้ ใช้สำหรับห้องสมุดทั่วประเทศ   |   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
        สืบเนืองจากแนวคิดของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้มีแนวคิดที่จะสร้างอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบห้องสมุดยุคใหม่ และนำไปสู่การสร้างศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละชุมชน        เป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีที่จะแสวงหาความรู้ เพื่อให้ชาติไทยแข็งแกรงและ ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง  ในโลกยุคปัจจุบัน
        แนวคิดต่างๆ ข้างต้นถูกนำไปการก่อกำเนิด ศูนย์การเรียนรู้ตามเมืองต่างๆ มากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นโดยภาครัฐ  และที่เกิดขึ้นด้วยกลุ่มพัฒนาเอกชนก็มาก อย่างเช่น ห้องสมุดเด็ก จ.ขอนแก่น  หรือศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี  จ.ลำปาง
       ห้องสมุดบางแห่งเกิดจากองค์กรท้องถิ่น  เช่น ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลยโสธรที่บึงสีไฟ  หรือศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลพิษณุโลก และยังมีอีกมากมาย ห้องสมุดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการต่อยอด แนวคิดจากอุทยานการเรียนรู้แทบทั้งสิ้น
       ถึงวันนี้ห้องสมุดถูกจับมาปัดฝุ่น  และถูกปรับเปลี่ยนวางแนวคิดใหม่  ที่จะทำอย่างไรให้น่าใช้ ไม่ให้ถูกขนานนามว่า "เก่าเก็บ" อีกต่อไป  มาบริหารสมองด้วยการเข้าห้องสมุดดีกว่า...
 
นวัตกรรมครั้งสำคัญยิ่งกับ library 2000
ด้วยระบบการสืบค้นที่ง่าย ทำให้ library 2000 เป็นโปรแกรมสำหรับห้องสมุดที่ใช้งานง่าย
 
โปรแกรมห้่องสมุด [ library 2000 ]
อีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่นที่พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
จังหวัด ลำพูน
 
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
จังหวัด กระบี่
 
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
จังหวัด นครราชสีมา
 
โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา
จังหวัด ชุมพร