ทางทีมงานผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้โปรแกรม Library2000 ทีมงานผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ   |    โปรแกรมการใช้งานห้องสมุด Library2000 นี้ ใช้สำหรับห้องสมุดทั่วประเทศ   |   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
        สืบเนืองจากแนวคิดของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้มีแนวคิดที่จะสร้างอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบห้องสมุดยุคใหม่ และนำไปสู่การสร้างศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละชุมชน        เป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีที่จะแสวงหาความรู้ เพื่อให้ชาติไทยแข็งแกรงและ ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง  ในโลกยุคปัจจุบัน
        แนวคิดต่างๆ ข้างต้นถูกนำไปการก่อกำเนิด ศูนย์การเรียนรู้ตามเมืองต่างๆ มากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นโดยภาครัฐ  และที่เกิดขึ้นด้วยกลุ่มพัฒนาเอกชนก็มาก อย่างเช่น ห้องสมุดเด็ก จ.ขอนแก่น  หรือศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี  จ.ลำปาง
       ห้องสมุดบางแห่งเกิดจากองค์กรท้องถิ่น  เช่น ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลยโสธรที่บึงสีไฟ  หรือศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลพิษณุโลก และยังมีอีกมากมาย ห้องสมุดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการต่อยอด แนวคิดจากอุทยานการเรียนรู้แทบทั้งสิ้น
       ถึงวันนี้ห้องสมุดถูกจับมาปัดฝุ่น  และถูกปรับเปลี่ยนวางแนวคิดใหม่  ที่จะทำอย่างไรให้น่าใช้ ไม่ให้ถูกขนานนามว่า "เก่าเก็บ" อีกต่อไป  มาบริหารสมองด้วยการเข้าห้องสมุดดีกว่า...
 
โปรแกรมห้่องสมุด [ library 2000 ]
อีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่นที่พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 
นวัตกรรมครั้งสำคัญยิ่งกับ library 2000
ด้วยระบบการสืบค้นที่ง่าย ทำให้ library 2000 เป็นโปรแกรมสำหรับห้องสมุดที่ใช้งานง่าย
 
โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)
จังหวัด ลำปาง
 
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
จังหวัด กระบี่
 
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
จังหวัด นครราชสีมา
 
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
จังหวัด สกลนคร