ทางทีมงานผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้โปรแกรม Library2000 ทีมงานผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ   |    โปรแกรมการใช้งานห้องสมุด Library2000 นี้ ใช้สำหรับห้องสมุดทั่วประเทศ   |   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ชื่อ-นามสกุล * : 
อีเมล์ * : 
 
ชื่อห้องสมุด    : 
ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน * : 
ที่อยู่ * : 
อำเภอ/เขต * : 
จังหวัด * : 
รหัสไปรษณีย์ * : 
เบอร์โทรศัพท์ * : 
จำนวนหนังสือในห้องสมุด    : 
จำนวนสมาชิกในห้องสมุด    : 
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด    : 
คอมพิวเตอร์มีอายุ    : 
งบประมาณในการซื้อ    : 
จำนวนบุคลากรในห้องสมุด    : 
 รหัส * : 
 
ยืนยันรหัส * : 
 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *