โปรแกรมบริหารงานพัสดุ

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงกับ ระบบ GFMIS
ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระบบควบคุมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในระบบงานพัสดุ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลระบบประมวลผล ออกเอกสารจัดซื้อ / จัดจ้าง โดยอัตโนมัติ เช่น บันทึกขออนุมัติม , รายงานขอซื้อ / จ้าง , คำสั่งแต่งตั้ง , ในตรวจรับพัสดุ , ในสั่งซื้อ / สั่งจ้าง , บันทึกข้อตกลง , สัญญาซื้อขาย / จ้าง , หลักประกันสัญญา
ระบบควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ-ครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
สามารถบันทึกข้อมูล วัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลและ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ในระบบควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ - ครุภัณฑ์ โดยอัตโนมัติ เช่น ในเบิก , การออกหมายเลยวัสดุ - ครุภัณฑ์ , ทะเบียนคุมวัสดุ - ครุภัณฑ์ , ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์
ระบบทะเบียนทรัพย์สิน
สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำปี และสะสม อัตโนมัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่น ทะเบียนคุมค่าเสื่อม , มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ , ทรัพย์สินที่ขึ้นบัญชี , ทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นบัญชี
รองรับระบบ GFMIS
สามารถจัดทำใบ บส. 01 และ บส. 01-1 หรือ Excel loader ที่ใช้กับกระทรวงการคลังในระบบ GFMIS ได้อัตโนมัติ